Friday, 10/07/2020 - 03:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hiền Quan

KH Nhiệm vụ năm hoc tổ KHTN năm học 2018 - 2019

 

TRƯỜNG THCS HIỀN QUAN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Hiền Quan, ngày 21 tháng 09 năm 2018
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN – NĂM HỌC 2018-2019
 
 - Căn cứ vào hướng dẫn số 1089/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;
- Căn cứHướng dẫn số 375/HD-PGD&ĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD&ĐT Tam Nông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019;
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Hiền Quan;
Tổ Khoa học tự nhiên trường THCS Hiền Quan xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 như sau:
Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học
1. Thuận lợi:
1.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Năm học 2018 – 2019 tổ có 14/14 cán bộ, giáo viên trong đó:
+ Biên chế: 14
+ Hợp đồng : 0
- Về trình độ đào tạo:
+ Đại học: 13 chiếm 92,9%
+ Cao Đẳng: 01 chiếm 7,1%
- Giáo viên chủ nhiệm: 07 (Đ/c K.Anh, Hiền, Thảo, Mai, Xinh, Oanh, Chuyên)
- TPT Đội: 01 (Đ/c Tuấn)
- 100% giáo viên trong tổ (GV) đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó có nhiều GV đã được công nhận là GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; tất cả các GV đều có tinh thần tự giác học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Tập thể tổ luôn có tinh thần đoàn kết cao, hoà nhã trong quan hệ, tương trợ lẫn nhau trong công việc.
1.2. Các điều kiện phục vụ dạy và học
- Nhà trường về cơ bản đó có đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, đó có các phòng thiết bị riêng cho các môn học.
- Nhà trường đã tạo điều kiện tối đa về TBDH, sách và các ấn phẩm cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy - học và yêu cầu trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
1.3. Sự quan tâm của nhà trường, gia đình và xã hội
Tổ chuyên môn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ đảng, BGH nhà trường, công đoàn cùng các ban ngành trong nhà trường đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo từ các cơ quan chuyên môn cấp trên. Ngoài ra các bậc phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến việc học tập của con em mình.
2. Khó khăn:
- Giáo viên:         
          + Một số giáo viên còn phải dạy trái ban nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
+ Công tác kiêm nhiệm nhiều, thời gian đầu tư cho chuyên môn và công tác nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, HSNK còn bị hạn chế.
+ Còn có một số GV ít kinh nghiệm, chưa va chạm nhiều với nội dung kiến thức trong công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọndo vậy còn có những khó khăn nhất định cho công tác giảng dạy và học tập. 
          + Đội ngũ giáo viên trong tổ bị biến động do luân chuyển công tác ngay đầu năm học...
- Học sinh: 
+ Một bộ phận học sinh chưa thực sự chăm học, chưa nền nếp, chưa cố gắng.
          + Trình độ nhận thức của học sinh cũng chưa đều, học sinh công giáo chiếm tỉ cao.
- Phụ huynh: Nhận thức của một số phụ huynh cũng còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2017 - 2018
1.     Kết quả xếp loại học lực (thuộc phạm vi tổ quản lý)
Lớp
TSHS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6B
36
1
2,8
17
47,2
17
47,2
1
2,8
0
0
6C
35
7
20,0
19
54,3
8
22,9
1
2,8
0
0
7A
33
5
15,2
16
48,5
11
33,3
1
3,0
0
0
7C
34
2
5,9
14
41,2
18
52,9
0
0
0
0
8B
30
1
3,3
14
46,7
15
50,0
0
0
0
0
9C
29
8
27,6
12
41,4
9
31,0
0
0
0
0
Tổng
197
24
12,2
92
46,7
78
39,6
3
1,5
0
0
 
+ Kết quả chất lượng bộ môn (thuộc phạm vi tổ quản lý)
           
Môn
TS
Giỏi (Đ)
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Toán
380
34
8,9
100
26,3
182
47,9
64
16,8
0
0
Vật lý
380
33
8,7
147
38,7
182
47,9
18
4,7
0
0
Hóa học
174
13
7,5
63
36,2
88
50,6
10
5,7
0
0
Sinh học
380
61
16,1
193
50,8
115
30,3
11
2,9
0
0
Công nghệ
274
120
43,8
120
43,8
34
12,4
0
0
0
0
Tin học
380
76
20,0
152
40,0
137
36,1
15
3,9
0
0
Thể dục
380
380
100
0
0
0
0
0
0
0
0
 
2.     Kết quả xếp loại hạnh kiểm (thuộc phạm vi tổ quản lý)
 
Lớp
TSHS
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6B
36
31
86,1
3
8,3
2
5,6
0
0
6C
35
30
85,7
5
14,3
0
0
0
0
7A
33
26
78,8
7
21,2
0
0
0
0
7C
34
25
73,5
9
26,5
0
0
0
0
8B
30
28
93,3
2
6,7
0
0
0
0
9C
29
25
86,2
4
13,8
0
0
0
0
Tổng
197
165
83,8
30
15,2
2
1,0
0
0
 
3. Kết quả thi HSG (thuộc phạm vi tổ quản lý)
Stt
Nội dung
Kết quả đạt được
1.      
HSG cấp huyện các môn văn hóa
03 Ba, 01 KK
2.      
HSG cấp tỉnh các môn văn hóa
01 KK
3.      
Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện
02 Nhất, 05 Nhì, 01 ba
4.      
Thi sáng tạo KHKT
Cấp huyện: 01 Nhì
5.      
Thi HSNK 6,7,8
03 em đạt từ 10 điểm trở lên.
 
III. Những thành tích đã đạt được trong năm học 2017 - 2018
1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 
Tập thể, cá nhân
DHTĐ, hình thức khen thưởng
Tập thể tổ
Không
Cá nhân
CSTĐCS: 01 ; LĐTT cấp huyện: 11
2. Đánh giá xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp
Xếp loại viên chức
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp
Mức đánh giá
SL
Tỉ lệ %
Mức đánh giá
Số lượng
Tỉ lệ %
Hoàn thành XS nhiệm vụ
     07
50,0
Xuất sắc
13
92,9
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
07
50,0
Khá
01
7,1
Hoàn thành nhiệm vụ
0
0
Trung bình
0
0
Không hoàn thành NV
0
0
Yếu
0
0
3. Một số thành tích khác
- Hội thi GVDG cấp huyện: 01 giáo viên đạt giải Nhì ( Môn Công nghệ)
- Tham gia thi học sinh NK  
Kết quả: Môn Toán 6 xếp thứ 2/19 trường
               Môn Hóa học 8 xếp thứ 9/19 trường
- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 cuối năm đều vượt chỉ tiêu đề ra cụ thể: Môn Toán xếp thứ 17/261, Môn Vật lý:22/261, môn Hóa học: 56/261, môn Sinh học: 58/261 trường trong Tỉnh Phú Thọ.
- Thi vào THPT:Môn Toán xếp thứ 5/19 trường.
 
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu
          1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD
          1.1. Biên chế tổ, phân công nhiệm vụ
Stt
Họ và tên
Ngày sinh
Nhiệm vụ
được giao
Ghi chú
CN
Giảng dạy
1.      
Trần Quyền Anh
10/05/1986
 
Toán 9ABC
PBTCB
-TTCM
2.      
Nguyễn Thị Thu Hiền
30/01/1976
8C
Toán 7ABC
TKHĐ- TPCM
3.      
Bùi Đức Hải
22/11/1977
 
Sinh học 9AC
PHT
4.      
Trần Kim Anh
05/12/1979
7B
Toán 7ABC
TTr.ND
5.      
Phạm Thị Tình
1984
 
Toán 6ABC, Lý 6ABC
 
6.      
Nguyễn Văn Chuyên
02/03/1984
9A
Vật lý Khối 7,8,9
 
7.      
Nguyễn Thị Thanh Hương
24/04/1974
 
Hóa 8ABC, 9ABC
CB Thiết bị
8.      
Trần Thị Hồng Tâm
08/03/1992
 
Sinh 6C, Khối 7, 8, 9B
 
9.      
Trần T.Phương Thảo
14/11/1977
8A
Sinh 6AB, Công Nghệ 8ABC, 9ABC
CB Thư viện
10.             
Nguyễn Thị Hoa Mai
20/11/1977
6B
Công Nghệ 6ABC, 7ABC
 
11.             
Bùi Thị Minh Hải
30/09/1988
 
Tin 7ABC, Tin 8 ABC,
Tin 9 ABC
 
12.             
Nguyễn T.Kim Oanh
14/10/1970
7C
Thể dục 6ABC, 7ABC
Thủ quỹ
13.             
Hạ Thị Xinh
24/08/1975
9B
Thể dục 8AB, 9ABC
Y tế
14.             
Bùi Đức Tuấn
28/10/1990
 
Thể dục 8C, Tin 6AC
TPT- BTCĐ
          1.2. Chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức cuối năm và đánh giá Chuẩn nghề nghiệp
Xếp loại viên chức
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp
Mức đánh giá
SL
Tỉ lệ %
Mức đánh giá
Số lượng
Tỉ lệ %
Hoàn thành XS nhiệm vụ
07
50,0
Xuất sắc
14
100
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
07
50,0
Khá
0
0
Hoàn thành nhiệm vụ
0
0
Trung bình
0
0
Không hoàn thành NV
0
0
Yếu
0
0
          1.3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV
Stt
Nội dung
Kế hoạch
1
Đào tạo trên chuẩn
01 GV
2
Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD
01 (TPCM)
3
Bồi dưỡng chính trị
01
4
Bồi dưỡng tin học
0
5
Bồi dưỡng CM, NV cho GV
100% GV
3. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục (thuộc phạm vi tổ quản lý)
3.1. Kết quả xếp loại học lực
Lớp
TSHS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6B
27
1
3,7
7
25,9
18
66,7
1
3,7
0
0
7B
36
1
2,8
12
33,3
18
50,0
5
13,9
0
0
7C
36
8
22,2
20
55,6
8
22,2
0
0
0
0
8A
34
5
14,7
17
50,0
12
35,3
0
0
0
0
8C
34
1
2,9
13
38,2
19
55,9
1
2,9
0
0
9A
31
0
0
5
16,1
26
83,9
0
0
0
0
9B
30
1
3,3
12
40,0
17
56,7
0
0
0
0
Tổng
228
17
7,5
86
37,7
118
51,7
7
3,1
0
0
 
+ Kết quả chất lượng bộ môn
Môn
Khối
TSHS
Giỏi (Đạt)
Khá
TB
Yếu (CĐ)
Từ TB trở lên
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Toán
6
86
10
11,6
20
23,3
38
44,2
18
20,9
68
79,1
7
107
7
6,5
32
29,9
42
39,3
26
24,3
81
75,7
8
101
7
6,9
28
27,7
42
41,6
24
23,8
77
76,2
9
89
7
7,9
27
30,3
41
46,1
14
15,7
75
84,3
Tổng
383
31
8,1
107
27,9
163
42,6
82
21,4
301
78,6
Vật lý
6
86
12
14,0
27
31,4
38
44,2
9
10,5
77
89,5
7
107
13
12,1
15
14,0
60
56,1
19
17,8
88
82,2
8
101
12
11,9
15
14,9
55
54,5
19
18,8
82
81,2
9
89
8
9,0
15
16,9
50
56,2
16
18,0
73
82,0
Tổng
383
45
11,7
72
18,8
203
53,0
63
16,4
320
83,6
Hóa học
8
101
6
5,9
24
23,8
51
50,5
20
19,8
81
80,2
9
89
7
7,9
25
28,1
41
46,1
16
18,0
73
82,0
Tổng
190
13
6,8
49
25,8
92
48,4
36
18,9
154
81,1
Sinh học
6
86
17
19,8
30
34,9
38
44,2
1
1,1
85
98,9
7
107
11
10,3
26
24,3
67
62,6
3
2,8
104
97,2
8
101
10
9,9
24
23,8
64
63,4
3
3,0
98
97,0
9
89
12
13,5
24
27,0
52
58,4
1
1,1
88
98,9
Tổng
383
50
13,1
104
27,2
221
57,7
8
2,1
375
97,9
Công nghệ
6
86
17
19,8
30
34,9
39
45,3
0
0,0
86
100,0
7
107
12
11,2
50
46,7
43
40,2
2
1,9
105
98,1
8
101
68
67,3
22
21,8
11
10,9
0
0,0
101
100,0
9
89
20
22,5
30
33,7
39
43,8
0
0,0
89
100,0
Tổng
383
117
30,5
132
34,5
132
34,5
2
0,5
381
99,5
Tin học
6
86
10
11,6
40
46,5
32
37,2
4
4,7
82
95,3
7
107
12
11,2
50
46,7
40
37,4
5
4,7
102
95,3
8
101
10
9,9
45
44,6
41
40,6
5
5,0
96
95,0
9
89
15
16,9
35
39,3
36
40,4
3
3,4
86
96,6
Tổng
383
47
12,3
170
44,4
149
38,9
17
4,4
366
95,6
 
 
Môn
Khối
TSHS
Giỏi (Đạt)
Yếu (CĐ)
SL
%
SL
%
Thể dục
6
86
86
100
0
0
7
107
107
100
0
0
8
101
100
99,0
01
1,0
9
89
88
98,9
01
1,1
Tổng
383
381
99,5
02
0,5
3. 2. Kết quả xếp loại hạnh kiểm
Lớp
TSHS
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6B
27
23
85,2
3
11,1
1
3,7
0
0
7B
36
30
83,3
2
5,6
4
11,1
0
0
7C
36
32
88,9
4
11,1
0
0
0
0
8A
34
27
79,4
7
20,6
0
0
0
0
8C
34
26
76,5
7
20,6
1
2,9
0
0
9A
31
25
80,6
6
19,4
0
0
0
0
9B
30
26
86,7
4
13,3
0
0
0
0
Tổng
228
189
82,9
33
14,5
6
2,6
0
0
 
3.3. Kết quả thi học sinh giỏi
 
Stt
Nội dung
Kết quả đạt được
1.      
HSG cấp huyện các môn văn hóa
05 giải (ít nhất 01 Nhì; 02 ba; 02 KK)
2.      
HSG cấp tỉnh các môn văn hóa
01 giải
3.      
Thi sáng tạo KHKT
Cấp huyện (01 giải ba)
4.      
Thi TDTT cấp Huyện
01 giải ba (HCĐ)
5.      
Thi Giải Toán, Vật lý trên mạng Internet
01 giải KK cấp huyện trở lên
6.      
Thi HS năng khiếu khối 6,7,8 cấp huyện các môn: Toán, Vật Lý, Hóa học
- Mỗi môn có 01 em đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó đội Toán 6,7 xếp tốp 5 của Huyện
4. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong năm học
4.1. Thực hiện quy chế chuyên môn
Stt
Nội dung
Kế hoạch
1.      
Dự giờ theo quy định
TT dự giờ giáo viên trong tổ tối thiểu 4tiết/GV/năm; mỗi GV dự 18 tiết /năm
2.      
Thao giảng
Mỗi GV thực hiện 2 tiết/năm
 
3.      
Kiểm tra chuyên đề
Mỗi GV được kiểm tra 1 chuyên đề/năm
4.      
Kiểm tra hồ sơ CM
Mỗi GV được kiểm tra 2 lần/năm
 
5.      
Số tiết dạy ƯDCNTT
Mỗi GV dạy ít nhất 2 tiết dạy ƯDCNTT/ năm
 
6.      
Số chủ đề thực hiện
Mỗi GV thực hiện ít nhất 01 chủ đề / 01 môn/ 01 khối/ 01 năm
 
7.      
Chuyên đề tổ CM
2 chuyên đề/năm
 
4.2. Làm ĐDDH và viết SKKN (đối với GV đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên)
Stt
Họ và tên GV
Đăng ký DHTĐ
Tên đồ dùng dạy học tự làm hoặc SSKN
1
Trần Quyền Anh
CSTĐ cơ sở
Compa, Một số dạng bài tập sử dụng hệ thức vi- ét vào giải toán 9 trung học cơ sở
2
Bùi Đức Hải
CSTĐ cơ sở
 
3
Nguyễn Thị Thu Hiền
CSTĐ cơ sở
Giải pháp sử dụng TBDH- nâng cao chất lượng giảng dạy môn sinh học lớp 9
4
Trần Thị Hồng Tâm
CSTĐ cơ sở
Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn Công nghệ lớp 6
5
Bùi Đức Tuấn
CSTĐ cơ sở
Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quảcác hoạt động Đội trong trườngTHCS.
6
Bùi Thị Minh Hải
CSTĐ cơ sở
Giúp hình thành các bước cơ bản giảng bài toán trong lập trình
7
Hạ Thị Xinh
CSTĐ cơ sở
Trò chơi vận động trong dạy học THCS
8
Nguyễn Thị Kim Oanh
CSTĐ cơ sở
Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS
4.3. Ứng dụng CNTT
- Tổ trưởng, tổ phó sử dụng thành thạo CNTT;
- 100%  giáo viên biết ứng dụng CNTT vào giảng dạy;
- Triển khai và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trường học theo quy định (phần mềm PCGD; kết nối trường học,Quản lí nhà trường, xét TN, thi nghề PT, Emiss, Vmiss, Smas...)
4.4. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
Tổ trưởng triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường; giáo viên tham gia được phân công theo kế hoạch tuần.
Thực hiện hoàn thành tốt công tác PCGD, XMC năm 2018
Thực hiện tốt các phong trào TDTT, các phong trào thi đua nghiên cứu KHKT, viết đề tài, SKKN: Mỗi GV có một đề tài hoặc SKKN.
Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định
Công tác kiểm tra chuyên môn
*Dự kiến kế hoạch kiểm tra đối với từng giáo viên
Thời gian
Dự kiến KT giáo viên
Nội dung kiểm tra
Ghi chú
Tháng 9
- GV trong tổ
 
 
 
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền
PPCT, KHDH, KH cá nhân
KH BDHSG, HSNK,  KHPĐHSYK và HS đại trà                  
Chuyên đề ĐMPPDH
 
Tháng 10
- Đ/c   Trần Quyền Anh
- Đ/c   Nguyễn Thị Kim Oanh
- GV trong tổ
Chuyên đề đổi mới CNTT
Chuyên đề ĐMPPDH
Hồ sơ chuyên môn
 
 
KT chéo
Tháng 11
- Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mai
- Đ/c Hạ Thị Xinh
Chuyên đề đổi mới CNTT
Chuyên đề ĐMPPDH
 
Tháng 12
 
- Đ/c Trần Kim Anh
- Đ/c Bùi Thị Minh Hải
Chuyên đề ĐMPPDH
Chuyên đề ĐM CNTT
 
Tháng 01 
 
- Đ/c Nguyễn Văn Chuyên
- Đ/c Trần Thị Hồng Tâm
Chuyên đề ĐM CNTT
Chuyên đề ĐMPPDH
 
Tháng 02
- Đ/c   Phạm Thị Tình
Chuyên đề ĐMPPDH
 
Tháng 03
 
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương
- Đ/c Trần Thị Phương Thảo
Chuyên đề ĐMPPDH
 
Chuyên đề ĐM CNTT
 
Tháng 04
- Đ/c Bùi Đức Tuấn
 
Chuyên đề ĐMPPDH
 
 
Tháng 05
GV trong tổ
 
Hồ sơ chuyên môn
 
KT chéo
 
 
5. Công tác thi đua, khen thưởng
5.1. Chỉ tiêu phấn đấu Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Tập thể, cá nhân
DHTĐ, hình thức khen thưởng
Tập thể tổ
Tập thể lao động tiên tiến (Nhà trường khen)
Cá nhân
CSTĐCS: 05; LĐTT cấp huyện: 09
5.2. Các chỉ tiêu khác
- GVDG: Cấp trường:11 ; Cấp huyện: 01; Cấp tỉnh: 0
          - Lớp tiên tiến XS: 02 - Lớp tiên tiến: 05
III. Các giải pháp chính để thực hiện nhiệm vụ năm học:
1. Thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của chi bộ Đảng và Ban giám hiệu
a) Công tác chính trị tư tưởng:
   Xác định lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương nơi công tác và nơi cư trú.
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018- 2019; tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
 Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện tốt phong trào thi đua : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo và các cuộc vận động của ngành và cấp trên. Thực hiện Luật ATGT, chuẩn nghề nghiệp GV.
Thực hành lối sống trung thực, giản dị, rèn luyện phẩm chất nhân cách, tác phong, của người giáo viên, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng thương yêu giúp đỡ, giáo dục học sinh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể.
b)Công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục:
     Thực hiện giảng dạy đúng phân phối chương trình, KHDH, KH thời gian năm học theo quy định, thực hiện nghiêm túc nền nếp quy chế chuyên môn.
   Giảng dạy theo đúng kế hoạch bộ môn được xây dựng theo PPCT, đảm bảo nội dung chương trình giảng dạy không cắt xén.
Thực hiện nghiêm túc công tác dạy thay GV, không để giờ trống. GV dạy thay phải có giáo án đầy đủ khi dạy thay. GV nghỉ việc riêng báo cáo tổ và tự bố trí nhờ giáo viên dạy thay đảm bảo không để giờ trống. 
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Mỗi GV đều có ý thức tự học hỏi nhằm nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua nhiều cách thức khác nhau­: Tập huấn chuyên môn, dự giờ thăm lớp, tham khảo tài liệu, học hỏi đồng nghiệp qua trao đổi kinh nghiệm, công tác BD học sinh, các chuyên đề (chủ đề) dạy học...
GV đầu tư thời gian cho công tác CM, phải có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao; tự giác trong việc thực hiện và chấp hành quy chế, nền nếp chuyên môn.
Mỗi GV đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy, sử dụng có hiệu quả đồ dùng,  thiết bị dạy học.
Vận dụng đổi mới phương pháp phù hợp đặc điểm học sinh và tình hình lớp để xây dựng kế hoạch soạn giảng tốt hơn.
Tổ chuyên môn thực hiện triển khai dạy học 02 chuyên đề/ năm học có tác dụng nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học.
 Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường (ở các bộ môn Hóa, Lý, Sinh, Công nghệ và HĐNGLL), tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dạy học bám sát đối tượng học sinh, chuẩn kiến thức kỹ năng coi trọng và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, HS năng khiếu.
          Bồi dưỡng tư duy cho học sinh, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hạnh, phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học, khai thác thông tin và tài liệu tham khảo trên mạng.
 Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí điểm.
 Tham gia học, tự học để nâng cao trình độ tin học.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, khuyến khích các tổ viên tiến hành soạn giáo án điện tử.
GV được tập huấn khi sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục.
Tích cực sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học sẵn có, đồ dùng dạy học tự làm, trong các giờ dạy để chất lượng giờ dạy đạt hiệu quả
       Xây dựng kế hoạch và thiết kế bài giảng theo yêu cầu đổi mới đáp ứng mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức và lồng ghép BVMT vào các môn học, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.
         Tích cực đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo.
       Theo dõi và nắm tình hình chất lượng ở từng lớp, khối. Đặc biệt chú trọng đến lớp đầu cấp và cuối cấp.
        Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
Lên lớp phải có kế hoạch bài giảng, thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, hệ thống câu hỏi hợp lý (có thống nhất khung kế hoạch bài giảng giữa các thành viên trong tổ, soạn giáo án từng tiết riêng biệt )
 Sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm một cách có hiệu quả.
       Ngoài các phương tiện thiết bị hiện có, thầy cô có thể tự trang bị họăc sưu tầm và sử dụng hiệu quả ĐDDH, tránh tình trạng sử dụng một cách hình thức kém hiệu quả.
Tổ chức tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học theo định hướng đổi mới: bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; đảm bảo tỷ lệ các mức độ nhận thức của học sinh .
c) Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, HSNK, phụ đạo học sinh yếu:
        Trên cơ sở GV bộ môn khảo sát, tìm hiểu, phát hiện những học sinh có năng lực học tập, sở trường học các môn. Từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá, giỏi phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm
      Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu gắn với công tác bồi dưỡng giáo viên. Chủ động kiểm tra thường xuyên quá trình học tập của học sinh qua các bài kiểm tra đánh giá, bài kiểm tra học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện để học sinh được rèn luyện, cọ sát với các dạng bài tập khó, nâng cao.
      GV tham gia dạy BD học sinh năng khiếu học sinh giỏi xây dựng kế hoạch dạy học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình nâng cao, chương trình phát triển. Gv giúp học sinh tìm tòi, mở rộng có kỹ năng vận dụng tốt để tham gia thi HSG lớp 9, khảo sát HSNK 6, 7, 8.
      GV bộ môn lập danh sách học sinh yếu bộ môn, xây dựng KH giảng dạy học sinh đại trà học sinh yếu kém đảm bảo theo nội dung SSGK, chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn luyện kỹ năng làm các dạng bài tập, đảm bảo cho học sinh đạt kết quả trong kiểm tra.
      Phối hợp giữa các GV bộ môn, GV chủ nhiệm, các đoàn thể, gia đình học sinh để công tác bồi dưỡng, phụ đạo HS đạt kết quả.
      Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
* Phấn đấu thi học sinh giỏi lớp 9:
+ Phấn đấu tham gia dự thi cấp trường: 100% học sinh các đội tuyển tham gia
+ Phấn đấu đạt giải dự thi cấp Huyện: ít nhất 05 giải ( trong đó ít nhất 1 giải nhì, 2giải ba; 2 giải KK)
+ Phấn đấu đạt giải dự thi cấp Tỉnh: 1 giải KK trở lên
+ Phấn đấu thi sáng tạo KHKT cấp Huyện: 01 giải ba trở lên
+ Phấn đấu thi Giải Toán và Vật Lý trên mạng Internet cấp Huyện: 01 giải KK trở lên
* Phấn đấu thi khảo sát học sinh năng khiếu 6,7,8:  
+ Phấn đấu tham gia dự thi HSNK cấp trường: 100% học sinh các đội tuyển tham gia
+ Phấn đấu đạt từ 10/20 điểm trở lên cấp Huyện: 5 HS
+ Phấn đấu xếp thứ đồng đội: có ít nhất 02 môn đứng tốp 5 của huyện.
+ Phấn đấu đạt điểm TB/đội tuyển: 10,0 điểm (Tính theo thang điểm 20)
 * Phấn đấu đạt chỉ tiêu phụ đạo học sinh yếu kém môn Toán:
STT
Khối lớp
GV phụ đạo
Số lượng HS yếu
Ghi chú
Đầu năm
Cuối năm còn lại
1
6
Phạm Thị Tình
9
4
 
2
7
Trần Kim Anh
24
12
 
3
8
Nguyễn Thị Thu Hiền
11
5
 
4
9
Trần Quyền Anh
24
12
 
    d) Thi GV giỏi cấp trường, cấp huyện:
     - Tham gia thao giảng cấp tổ, hội giảng trường. Mỗi giáo viên tham gia ít nhất 2 tiết/năm.
     - Khi có GV trong tổ tham gia thi GVDG cấp huyện tổ chuyên môn tạo mọi điều kiện, thời gian giúp đỡ giáo viên dự thi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ tiêu phấn đấu ít nhất 1 giáo viên/ môn tham gia dự thi.
     - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, chuyên đề do tổ, trường, cụm chuyên môn và PGD tổ chức 
     e)  Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh:
    -  GV không chỉ quan tâm đến chất lượng giảng dạy kiến thức cho học sinh trên lớp mà GV còn phải chủ động trong công tác giáo dục đạo đức cho HS để các em phát triển một cách toàn diện
     - GV bộ môn kết hợp cùng GVCN, Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường chú trọng, quan tâm trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh, phải luôn luôn quan tâm, ân cần, lắng nghe để tìm hiểu ước vọng và nhu cầu chính đáng của các em
     - Giáo dục cho các emvề đạo đức tác phong, nền nếp học tập, biết yêu lao động, có thị hiếu thẩm mỹ, ứng xử có văn hóa, Thiết lập mối quan hệ bàn bè trong sáng , thân thiện, gần gũi, lành mạnh.
     - GD cho học sinh học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng yêu quê hương đất nước…, Những nội dung giáo dục này được GV đưa vào trong nội dung tích hợp bài dạy kiến thức liên môn, trong giờ sinh hoạt lớp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn nghệ, TDTT của đội, Đoàn trong và ngoài nhà trường
     - Chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả GV BM, GVCN giáo dục pháp luật cho học sinh như luật ATGT, giáo dục về giới, chăm sóc sức khỏe cho bản thân qua các giờ học, giờ sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa rèn kỹ năng sống.
     - GVCN chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoại khóa, nội dung các giờ sinh hoạt lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh.
    - Thường xuyên giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện thiếu tích cực trong hoạt động và học tập, uốn nắn, nhắc nhở, giáo dục cho các em nhận thức được những việc nên và không nên làm giúp các em HS phát triển một cách toàn diện.
      f) Công tác khác
         100% Giáo viên tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc của chi bộ, nhà trường và các đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường.
       2. Đổi mới công tác quản lý tổ chuyên môn:
Tổ chuyên môn xây dựng KH, theo tháng, tuần cụ thể, công khai để tổ viên cùng thực hiện
Giáo dục, đôn đốc các thành viên của tổ chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động, kế hoạch thời gian năm học...
Chuẩn bị giáo án, hồ sơ đầy đủ; Có đủ hồ sơ theo quy định.
Nêu cao vai trò quản lý trong công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, công bằng, mang tính thúc đẩy.
Tăng cường chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua các buổi họp tổ chuyên môn, thao giảng, dự giờ, chuyên đề bồi dưỡng, rút kinh nghiệm.
Thực hiện có hiệu quả 2 chuyên đề /năm học có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên trong tổ.
Tổ chuyên môn luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và trao đổi học tập lẫn nhau; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tổ và nhà trường.
Thực hiện đúng quy định về hồ sơ chuyên môn
Quản lý chặt chẽ hồ sơ chuyên môn qua việc sử dụng ĐDDH và kiểm tra hồ sơ.
Cập nhật nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai kịp thời, trao đổi thảo luận thống nhất ý kiến để thực hiện có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
             Giáo viên tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng thường xuyên do ngành giáo dục và nhà trường tổ chức.
Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp cho từng bộ môn
Mỗi giáo viên có kế hoạch học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện và động viên giáo viên đi học nâng cao trình độ
Thực hiện tốt các quy định của tổ chuyên môn về đổi mới PPDH
Tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu đặc biệt nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo, sách hướng dẫn, bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng đã quy định trong chương trình là cơ sở pháp lý để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo án lên lớp.
Giáo viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề để phục vụ giảng dạy và học tập.
Tổ, nhóm chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp và có rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự.
 Giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Tham mưu với nhà trường để tăng cường bổ sung thiết bị dạy học đối với các môn học có thí nghiệm thực hành
Các GV trong tổ luôn động viên khuyến khích, giúp đỡ GV, cùng trao đổi thảo luận nâng cao trình độ chuyên môn tạo mọi điều kiện về thời gian, thực hiện tốt công tác dạy thay để GV yên tâm tham gia các cuộc thi đạt kết quả.
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, chuyên đề
Tham gia đầy đủ các buổi thao giảng, hội giảng, tích cực dự giờ thăm lớp học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Tham gia thi BDTX GV, công tác tự học tự bồi dưỡng đạt kết quả
          Tham mưu với nhà trường để tăng cường bổ sung thiết bị dạy học đối với các môn học có thí nghiệm thực hành.
 
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ Khoa học tự nhiên, trường THCS Hiền Quan năm học 2018-2019.
 
                                                                                      Hiền Quan, ngày 21 tháng 9 năm 2018
 
                                                                                                       TỔ TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                Trần Quyền Anh
 
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Đức Hải


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 – 2019
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 8/2018
1
 
 
 
 
2
-Tập trung giáo viên nhà trường
- GV tiếp tục làm hồ sơ trường chuẩn, điều tra phổ cập GD
TT, GV
01/8
 
3
- Tổ chức ngày tựu trường cho HS
- Kiểm tra tư vấn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 2018 lần 1
TT, PHT, TPT, GVCN
20/8
 
 
 
4
Họp tổ chuyên môn lần 1: Đánh giá công tác tổ trong hè, triển khai 1 số nhiệm vụ trong tâm trong năm học
TT
6/8-9/8
 
5
Ôn tập, ra đề cho học sinh thi lại  
GVBM
12/8
 
6
Lập đội tuyển HSG và bồi dưỡng HSG
GVBM
12-13/8
 
7
Hướng dẫn GV lập kế hoạch giáo dục năm học
TT, TP
Theo lịch NT
 
8
Chuẩn bị, kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị… cho năm học mới
Cả tổ
15,16/8
 
9
Bắt đầu tổ chức học
Cả tổ
27/8
 
10
Họp tổ lần 2: Đánh giá, xếp loại giáo viên tháng 8, Hướng dẫn xây dựng PPCT, KHDH, kế hoạch cá nhân…; Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tháng 9
TT
21-23/8
 
11
Trình BGH phê duyệt kế hoạch giáo dục năm học
TT
31/8
 
12
CB, GV, NV tập huấn CMNV theo kế hoạch của Phòng, của Sở GD&ĐT
CB, GV được cử đi
06-31/8
 
13
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
TT
Theo lịch NT
 
Bổ sung kế hoạch tháng 8/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 9/2018
1
Khai giảng năm học mới; tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường
Cả tổ
5/9
 
2
Bồi dưỡng HSG lớp 9 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học
GVBD
1- 30/9
 
3
Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
TT, TP
7-8/9
 
4
Lập danh sách, KH và phụ đạo HS yếu kém
GVBM
8-10/9
 
5
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các tiểu chuẩn của trường chuẩn để PGD kiểm tra tư vấn lần 2
 
6-20/9
 
6
Họp tổ lần 3:
- Sinh hoạt CM theo hướng NCBH
- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân; Dự thảo xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ KHTN năm học 20182019; Dự kiến GV tham gia hội thi GVDG cấp Huyện; Phân công GV phụ trách hướng dẫn HS làm sản phẩm ST KHKT, Liên môn đối với HS.
- Hoàn thiện các loại KH, đầu hồ sơ tập thể, cá nhân
 
 
 
TT
 
 
 
 
Cả tổ
13/9
 
7
- Kiểm tra chuyên đề ĐMPPDH: Đ/c Hiền
- Dự giờ: Dự giờ 4 giáo viên
TT, TP
13-28/9
 
8
Thực hiện dạy thêm theo lịch nhà trường
GV BM
20-30/9
 
9
Họp tổ lần 4:
- Đánh giá, xếp loại giáo viên tháng 9, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tháng 10
- Rút kinh nghiệm giờ dạy, Họp và bàn xây dựng chủ đề dạy học.
- Nắm bắt tình hình thực hiện tiến độ, chương trình và thực hiện các nhiệm vụ được giao của giáo viên
TT
27/9
 
10
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV được phân công
Theo lịch NT
 
Bổ sung kế hoạch tháng 9/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 10/2018
1
Bồi dưỡng đội tuyển các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Violympic và dạy thêm theo lịch nhà trường
GV được phân công
1-31/10
 
2
Tham gia hội nghÞ CB, VC, LĐ
Cả tổ
1/10-12/10
 
3
Tiếp tục hoàn thiện các loại hồ sơ chuẩn QG
GV được phân công
1-31/10
 
4
Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 5:
+ Triển khai chuyên đề BD HSG môn Sinh học của tổ.
+ Triển khai việc dự giờ, rút kinh nghiệm cho giáo viên thi tay nghề trong tổ đợt I;
+ Bàn về việc soạn giáo án chủ đề theo các bộ môn học
TT, TP
11-15/10
 
5
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c Oanh
Kiểm tra CĐ ĐMCNTT: Đ/c Quyền Anh
TT, TP, PHT
12-25/10
 
6
Tổ dạy nghề tiếp tục dạy theo kế hoạch của nhà trường
GV được phân công
Theo lịch NT
7
Dự giờ: 8 giáo viên trong tổ; Chấm thi tay nghề GV thao giảng cấp trường đợt I chào mừng 20/10 và 20/11
TT, TP
10-31/10
 
8
Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường theo kế hoạch của nhà trường
Cả tổ
Theo lịch cụm CM
9
Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 6:
+ Dự giờ, rút kinh nghiệm các giờ dạy thao giảng đợt I; Tổng kết xếp loại tháng 10
+ Đánh giá công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11
+ Kiểm tra dân chủ hồ sơ
 
TT, TP
 
Cả tổ
25/10
 
10
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường
GV được phân công
Theo lịch NT
Bổ sung kế hoạch tháng 10/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 11/2018
1
Họp tổ lần 7: Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH; Tiếp tục công tác dự giờ thăm lớp; Tham gia Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11
TT
8-15/11
 
2
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 vòng II (nếu có)
- Ôn luyện cho HS tham gia thi Violimpic môn Toán, Vật lý, thi sáng tạo KHKT 
-Dạy chiều và bồi dưỡng, phụ đạo HS yếu kém, ôn luyện cho HS theo lịch của nhà trường
GV được phân công
1-30/11
 
3
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c Xinh
Kiểm tra CĐ đổi mới CNTT: Đ/c Mai
TT, TP
7-12/11
 
4
Dự giờ 5 giáo viên
TT, TP
1-14/11
 
5
Hội giảng 1 tiết
Cả tổ
15/11
 
6
Tham gia mít tinh chào mừng ngày 20/11
Cả tổ
20/11
 
 
Họp tổ lần 8: Rút kinh nghiệm giờ dạy; Đánh giá, xếp loại tổ viên tháng 11, triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 12; Thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch dạy học và các nhiệm vụ được giao của giáo viên trong tổ
TT
 
 
29/11
 
7
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV được phân công
Theo lịch NT
Bổ sung kế hoạch tháng 11/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 12/2018
1
Ôn tập, kiểm tra học kỳ I
GVBM
1-27/12
 
2
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 vòng II (nếu có)
- Ôn luyện cho HS tham gia thi Violimpic môn Toán, Vật lý (nếu có)
 - Thực hiện công tác dạy thêm buổi chiều, phụ đạo HS yếu kém
GV được phân công
1-29/12
 
3
Ôn luyện cho HS tham gia thi sáng tạo KHKT (nếu có)
GV được phân công
1-26/12
 
4
Họp tổ lần 9: Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH
Giáo viên được phân công
6/12-14/12
 
5
Tham gia Sinh hoạt chuyên môn theo cụm
Cả tổ
Theo lịch cụm CM
6
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c K. Anh
Kiểm tra CĐ đổi mới CNTT: Đ/c B. Hải
TT, TP
1-30/12
 
7
Dự giờ 4 giáo viên
TT, TP
1-30/12
 
8
Bồi dưỡng HSNK 6,7,8
GVBM
15-30/12
 
9
Họp tổ lần 10: Đánh giá, xếp loại giáo viên tháng 12; Sơ kết tổ trong học kì I, kiểm điểm, bình xét thi đua giáo viên, tổ chuyên môn
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II
TT
25-29/12
 
Bổ sung kế hoạch tháng 12/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 1/2019
1
Kết thúc chương trình học kỳ I
TT
12/01
 
2
Bắt đầu chương trình học kỳ II
TT
14/01
 
3
Họp tổ lần thứ 11: Kiểm tra dân chủ hồ sơ giáo viên; Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong học kì II
- Sinh hoạt CM theo NCBH
TT
10-15/01
 
4
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c Tâm
Kiểm tra CĐ đổi mới CNTT: Đ/c Chuyên
TT, TP
15-25/1
 
5
Tham gia Sinh hoạt chuyên môn theo cụm
Cả tổ
Theo lịch cụm CM
6
Dạy nghề theo lịch (nếu có tổ chức)
GV được phân công
Theo lịch NT
7
- Tiếp tục thực hiện lịch dạy thêm
- Ôn luyện HSG vòng II và bồi dưỡng HS năng khiếu 6,7,8
GV được phân công
Theo lịch NT
 
Dự giờ 4 giáo viên
TT, TP
15-27/1
 
8
Họp PHHS các lớp
GVCN
Theo lịch NT
9
Họp tổ lần thứ 12: Đánh giá nhận xét, xếp loại giáo viên tháng 1; Triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 2; Ký duyệt hồ sơ giáo viên
TT, TP
23-25/1
 
10
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV được phân công
Theo lịch NT
Bổ sung kế hoạch tháng 1/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 2/2019
1
Nghỉ tết Nguyên Đán
Cả tổ
2-10/2
 
2
Họp tổ lần thứ 13: Triển khai chuyên đề 2 của tổ, Tiếp tục công tác dự giờ thăm lớp; Tham gia thao giảng đợt II chào mừng ngày 26/3; Thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch dạy học và các nhiệm vụ được giao
TT
11-15/2
 
3
Bồi dưỡng thi Violimpic, HSG 9 vòng Tỉnh (nếu có) và HS năng khiếu và dạy thêm buổi chiều theo lịch của nhà trường
GV được phân công
Theo lịch NT
4
Hoàn thiện hồ sơ dạy nghề chuẩn bị cho thi TN nghề (nếu có)
GV dạy nghề
22-28/2
 
5
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c Tình
 
TT, TP
18-28/2
 
6
Dự giờ 4 giáo viên
TT, TP
1-28/2
 
7
Thao giảng 1 tiết
Cả tổ
15-28/2
 
8
Họp tổ lần thứ 14: Sinh hoạt CM:
- Thực hiện triển khai chuyên đề 2 của tổ
- Rút kinh nghiệm giờ dạy trong tháng;
- Đánh giá nhận xét, xếp loại giáo viên tháng 2; Triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 3
TT, TP
25-28/2
 
9
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV trong thành phần
Theo lịch NT
Bổ sung kế hoạch tháng 2/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 3/2019
1
Họp tổ lần thứ 15: - Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH
- Rà soát hồ sơ giáo viên; Thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ trong việc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ được giao
- Triển khai Thao giảng chào mừng 26/3
TT
7-14/3
 
2
Bồi dưỡng HS năng khiếu, dạy nghề PT và dạy thêm theo lịch của nhà trường
GV được phân công
Theo lịch NT
3
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c Hương
Kiểm tra CĐ ĐM CNTT: Đ/c Thảo
TT, TP
11-18/3
 
4
Dự giờ 6 giáo viên
TT, TP
6-22/3
 
5
Thao giảng 1 tiết
Cả tổ
21-23/3
 
6
Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo Cụm
Cả tổ
Theo lịch cụm CM
7
Họp tổ lần thứ 16: Sinh hoạt CM: Rút kinh nghiệm giờ dạy trong tháng; Đánh giá nhận xét, xếp loại giáo viên tháng 3; Triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 4; Ký duyệt hồ sơ giáo viên tháng 3
TT
27-29/3
 
8
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV trong thành phần
Theo lịch NT
Bổ sung kế hoạch tháng 3/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 4/2019
1
Họp tổ lần thứ 17: - Sinh hoạt CM theo NCBH
- Học tập các văn bản về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh;
TT
10-12/4
 
2
Toàn trường nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
 
14/4
 
3
- Bồi dưỡng HS năng khiếu, dạy nghề PT và dạy thêm theo lịch của nhà trường
- Tổ chức ôn tập cho HS chuẩn bị kiểm tra học kì và khảo sát cuối năm
- Ôn thi vào lớp 10 THPT cho HS lớp 9
GV được phân công
Theo lịch NT
4
Kiểm tra CĐ ĐMPPDH: Đ/c Tuấn
 
TT, TP
13-21/4
 
5
Dự giờ 5 giáo viên
TT, TP
10-24/4
 
6
Thao giảng 1 tiết theo hướng NCBH
TT, TP
25-27/4
 
7
Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo Cụm
Cả tổ
Theo lịch cụm CM
8
Họp tổ lần thứ 18: Sinh hoạt CM: Rút kinh nghiệm giờ dạy trong tháng; Đánh giá nhận xét, xếp loại giáo viên tháng 4; Triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 5; Ký duyệt hồ sơ giáo viên tháng 4
TT
26/4
 
9
Tham gia các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV trong thành phần
Theo lịch NT
Bổ sung kế hoạch tháng 4/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 5/2019
1
- Ôn tập và Kiểm tra học kỳ 2
-Đánh giá , xếp loại 2 mặt GD cho HS
- Báo cáo thống kê các loại biểu mẫu theo qui định
TT
6/5-15/5
 
2
- Tiếp tục dạy thêm và ôn thi vào 10 THPT theo KH nhà trường
GV được phân công
Theo lịch NT
3
Họp tổ lần thứ 19: Hướng dẫn công tác tổng kết tổ chuyên môn
TT
13-5/5
 
4
Kiểm tra: Hồ sơ chuyên môn tất cả GV tổ
Cả tổ
8-15/5
 
5
Dự giờ: 2 giáo viên
TT, TP
1-10/5
 
6
Họp tổ lần thứ 20: Tổng kết tổ; Bình xét thi đua danh hiệu các cá nhân và tập thể tổ
TT
20-23/5
 
7
Hoàn thành kế hoạch năm học
TT
24/5
 
8
Tổng kết năm học 2018 - 2019
TT
30/5
 
Bổ sung kế hoạch tháng 5/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 6/2019
1
Tổ chức các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV trong thành phần
1-30/6
 
Bổ sung kế hoạch tháng 6/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Ngày TH
Ngày
Điều chỉnh
Tháng 7/2019
1
Tổ chức các hoạt động theo lịch chung của nhà trường (theo kế hoạch tuần của tổ)
GV trong thành phần
1-31/7
 
Bổ sung kế hoạch tháng 7/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Hiền Quan, ngày 21 tháng 9 năm 2018     
                                                                                         TỔ TRƯỞNG
 
 
                                                                                Trần Quyền Anh
 
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 (Tháng 8)
(Từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Thứ 2 ngày 01/8
Họp cơ quan đầu năm học, tiếp thu các nhiệm vụ đầu năm học
HT, PHT
Thứ 3 ngày 02/8
- Lập danh sách học sinh thi lại
- Tổ chức ôn thi lại cho HS môn Toán khối 7, 8, 9
- Lớp 7A, 8C, 9BC lao động, vệ sinh
GV môn Toán
 
GVCN
Thứ 4 ngày 03/8
- Sáng: Họp cơ quan đầu năm học, tiếp thu các nhiệm vụ đầu năm học
- Chiều: Ôn thi lại cho HS môn Toán khối 7, 8, 9
HT, PHT
 
GV môn Toán
Thứ 5 ngày 04/8
Họp cơ quan đầu năm học, tiếp thu các nhiệm vụ đầu năm học
HT, PHT
Thứ 6 ngày 05/8
Họp tổ chuyên môn đánh giá công tác tổ từ trong thời gian hè, triển khai công việc trong thời gian tới
TTCM, TPCM
Thứ 7 ngày 06/8
- Tiếp tục tổ chức ôn thi lại cho HS môn Toán khối 7, 8, 9
GV môn Toán
Bổ sung kế hoạch tuần 1 (tháng 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 (tháng 8)
(Từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2017)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Thứ 2 08/8
- Khối lớp 6A,C lao động, vệ sinh
- Tiếp tục tổ chức ôn thi lại cho HS môn Toán khối 7, 8, 9
- GVCN
- GV Toán
Thứ 3 09/8
- Tổ chức cho HS thi lại môn Toán khối 7, 8, 9
- Triển khai làm PCGD
GV Toán
Ban PCGD
Thứ 4 10/8
- Họp hội đồng nhà trường
- Đ/C Thảo tập huấn môn Công nghệ tại TTKT tổng hợp (Việt Trì)
HT, PHT
Thảo
Thứ 5 11/8
- Đ/C Thảo tập huấn môn Công nghệ tại TTKT tổng hợp (Việt Trì)
- GV đi điều tra PCGD
Thảo
GV được phân công
Thứ 6 12/8
- Đ/C Thảo tập huấn môn Công nghệ tại TTKT tổng hợp (Việt Trì)
- GV đi điều tra PCGD
Thảo
GV được phân công
Thứ 7 13/8
- Đ/C Thảo tập huấn môn Công nghệ tại TTKT tổng hợp (Việt Trì)
- GV đi điều tra PCGD
Thảo
GV được phân công
Bổ sung kế hoạch tuần 2 (tháng 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 2 TUẦN .........
1. Ưu điểm chính.....................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Tồn tại.................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 (Tháng 8)
 (Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2017)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Thứ 2 15/8
-Họp hội đồng nhà trường, triển khai các công văn
 
-Thông báo kết quả HS thi lại
HT, PHT
 
GV Toán
Thứ 3 16/8
- Kiểm kê TBDH theo phân công
 
GVBM
Thứ 4 17/8
- Làm PCGD theo kế hoạch
GV được phân công
Thứ 5 18/8
- Làm PCGD theo kế hoạch
GV được phân công
Thứ 6 ngày 19/8
- Làm PCGD theo kế hoạch
GV được phân công
Thứ 7 ngày 20/8
- Các khối lớp 6AC, 7A, 8C, 9BC lao động, vệ sinh
- Chép TKB cho HS chuẩn bị năm học mới
GVCN
 
Bổ sung kế hoạch tuần 3 (tháng 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 (tháng 8)
(Từ ngày22/8 đến ngày28/8/2017)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
Thứ 2 ngày 22/8
 
 
Thứ 3 ngày 23/8
 
 
Thứ 4 ngày 24/8
 
 
Thứ 5 ngày 25/8
 
 
Thứ 6 ngày 26/8
 
 
Thứ 7 ngày 27/8
 
 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 2 TUẦN .........
1. Ưu điểm chính.....................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Tồn tại.................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 (tháng 9)
(Từ ngày............đến ngày................)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 (tháng 9)
(Từ ngày............đến ngày................)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 2 TUẦN .........
1. Ưu điểm chính.....................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Tồn tại.................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 (tháng 9)
(Từ ngày............đến ngày................)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 (Tháng 9)
(Từ ngày............đến ngày................)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người
Phụ trách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 2 TUẦN .........
1. Ưu điểm chính.....................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Tồn tại.................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tương tự cho các tháng 10, 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Trần Quyền Anh

Nguồn: thcshienquan.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 25
Năm 2020 : 1.760